facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality Dôveryhodná firma

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov je nezisková organizácia, ktorá vo februári 2016 otvorila moderné, nadštandardné zariadenie sociálnych služieb - zariadenie pre seniorov (ZpS).

Naše zariadenie sa nachádza na sídlisku Družba v okresnom meste Bardejov. Pre toto miesto je charakteristická pokojná atmosféra na okraji mesta Bardejov. Spĺňa všetky predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov i ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť a chcú dôstojne, harmonicky a plnohodnotne žiť svoj život.

Poskytujeme starostlivosť a ubytovanie tak seniorom, ktorí sú sebestační a nechcú žiť osamote, ako aj seniorom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej osoby, alebo poskytovanie starostlivosti z iných vážnych dôvodov. Poskytujeme moderné opatrovateľské metódy spolu s komplexným a individuálnym prístupom k seniorom a osobám so zdravotným postihnutím. Imobilní seniori majú možnosť voľného pohybu na vozíčkoch, alebo za pomoci personálu. Podporujeme aktivity pre naplnenie rozvoja svojpomoci a vzájomnej pomoci, chuť našich seniorov zúčastňovať sa na spoločenskom živote.

Cieľom zariadenia sociálnych služieb je vytvorenie štruktúrovaného denného programu pre seniorov, ako aj podpora ich schopností s cieľom udržať čo najvyššiu kvalitu ich života.

V Sociálnom dome ANTIC n.o., Bardejov sa snažíme svojim seniorom poskytovať “druhý domov”. Všetkým seniorom sa snažíme vytvárať také podmienky, aby mohli aj naďalej žiť, ako boli zvyknutí a k tomu pridávame 24-hodinovú odbornú zdravotnú, ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Návštevy rodiny a priateľov sú kedykoľvek samozrejmosťou.

Európska úroveň

Úplne nová, veľkoryso riešená budova ponúka našim seniorom ubytovanie v príjemných a moderných 1, 2 lôžkových izbách. Každá izba má balkón, televíznu prípojku a kúpeľňu so sprchou a WC. Okrem jedálne so zimnou záhradou majú seniori k dispozícii kaplnku svätého Mikuláša, 3 spoločenské miestnosti, knižnicu, prístup k počítačom, internetu a televízii v každej spoločenskej miestnosti. Ergoterapeutická miestnosť je spojená s veľkou slnečnou terasou a na 3. podlaží je zriadená mini telocvičňa. Exteriér zariadenia tvorí veľká záhrada s dvoma altánkami, kozubom, ktorými dopĺňame nadštandardnú starostlivosť. Súčasťou zariadenia je aj rehabilitácia, ktorá zahŕňa rôzne druhy masáží, fínsku saunu a infra saunu, vírivku, rašelinové zábaly.

Naše poslanie

V Sociálnom dome ANTIC n.o., Bardejov pomáhame tým, ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebujú 24-hodinovú opateru. Našim seniorom poskytujeme dlhodobé ubytovanie s odbornou ošetrovateľskou a sociálnou starostlivosťou a komplexnými doplnkovými službami od celodenného stravovania až po záujmové činnosti. 

Naša vízia

Naším zámerom je zariadenie, ktoré svojimi službami, prístupom personálu, podmienkami bývania a trávenia voľného času, či vonkajším prostredím, vysoko prevýši slovenský štandard v poskytovaní sociálnych služieb seniorom. 

Primárny cieľ

Dosiahnuť vysoký štandard a výkon požadovaných sociálnych služieb pre našich seniorom so zámerom absolútnej bezbariérovosti v celom zariadení. 

Sekundárny cieľ

Zabezpečiť všetkým našim seniorom dôstojnú a príjemnú starobu a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Bezpečnosť

V celej budove je nainštalovaný signalizačný systém Sestra – prijímateľ. Vďaka nemu si má prijímateľ sociálnej služby možnosť kedykoľvek zavolať opatrovateľku jednoduchým stlačením tlačidla umiestneného priamo pri posteli prijímateľa a tiež v kúpeľni a na toalete.
Okrem toho je nad vchodovými dverami do izby prijímateľa  signalizačná jednotka slúžiaca pre potreby personálu, čo tiež pomáha k lepšej orientácii personálu, a tým rýchlejšiemu obslúženiu prijímateľa.

V sesterskej izbe je hlavná jednotka, na ktorej sa zobrazuje volanie prijímateľa, teda číslo izby. Jednotka pri volaní prijímateľa súčasne vydáva zvukový signál. Volanie sa na hlavnej jednotke zruší až v momente, keď sa personál zaregistruje na izbe volajúceho seniora. Týmto je zabezpečené, že po každom volaní prijímateľa ho slúžiaci personál skutočne navštívi na izbe a vybaví jeho požiadavku.

Individuálny prístup

V Sociálnom dome ANTIC n.o., Bardejov pracujeme s informačným systémom Cygnus, ktorý sa komplexne zaoberá starostlivosťou o prijímateľa a personálu poskytuje všetky potrebné informácie o každom prijímateľovi na jednom mieste. 

Personál nášho zariadenia má podľa svojho zaradenia prístup len k prislúchajúcim informáciám o prijímateľovi.

Základným cieľom je individuálny prístup ku prijímateľovi v rámci kooperácie a celkového pohľadu na prijímateľa z hľadiska zdravotného, sociálneho a pracovného. Pre každého prijímateľa sa vypracováva individuálny plán starostlivosti, ktorého súčasťou je evidencia diagnóz, stanovenie cieľov a krokov k ich naplneniu, ktoré sú detailizované v ošetrovateľskom pláne.
Všetky činnosti vykonávané personálom, sú zaznamenávané u prijímateľa na jeho individuálnej karte. Tu sú kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu pre personál, lekára alebo príbuzného.

Informačný systém tiež obsahuje presný prehľad o platbách prijímateľov, evidenciu finančných a hmotných depozít, či evidenciu doplnkových služieb a doplatkov za lieky.

Okrem toho disponuje množstvom ďalších funkcií, ktoré personálu umožňujú operatívne, jednoducho a efektívne poskytovať starostlivosť prijímateľom.

Informačný systém v každej chvíli zabezpečuje, že každý príslušný pracovník zariadenia vie, aká starostlivosť má byť poskytovaná konkrétnemu prijímateľovi.

Praktické pracovisko Prešovskej univerzity v Prešove

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov patrí do zoznamu pracovísk pre získanie praxe študentov Prešovskej univerzity v Prešove z odborov: ergoterapie, fyzioterapie a andragogiky. 

 

Sociálny dom ANTIC n.o. Bardejov:            ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZARIADENIA

 

DRUH A FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY, KAPACITA

Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov je registrovaný na Úrade Prešovského samosprávneho kraja ako poskytovateľ sociálnej služby pod zápisom číslo 321 zo dňa 24.08.2015 a poskytuje:

 • formu sociálnej služby:                      pobytovú, celoročnú
 • druh sociálnej služby:                        §12 ods. 1) písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z.

                                                         Sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého                                                                       zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

 • počet miest:                                        100 miest

 

   Výpis z registra

 

ROZSAH  POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálnu rehabilitáciu,
 4. opatrovateľskú starostlivosť,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva a bielizne,
 8. osobné vybavenie,
 9. možnosť úschovy cenných vecí,
 10. ošetrovateľskú starostlivosť.

Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov vytvára podmienky na zabezpečenie záujmovej činnosti a poskytuje podľa §15, ods. 3 podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon neupravuje, ale zvyšujú kvalitu soc. služby.

 

MIESTO POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Pobytovú, celoročnú formu sociálnej služby poskytujeme na adrese:

Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov

Pod Papierňou 71

085 01   Bardejov

 

ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Sociálne služby sú poskytované odo dňa určeného v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na dobu neurčitú.

 

 

SOCIÁLNE PORADENSTVO, POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 

Sociálne poradenstvo a poskytovanie informácií v zariadení Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov  vykonávajú odborní zamestnanci :

a) vedúca sociálneho úseku a sociálny pracovník vykonávajú sociálne poradenstvo záujemcom o sociálnu službu, prijímateľom  sociálnej služby a ich rodinným príslušníkom:

 1. osobne v  kancelárii vedúcej sociálneho úseku v pracovných dňoch v čase 07:30 - 16:00 hod.
 2. telefonicky  v pracovných dňoch  v čase 07:30 - 16:00 hod. na tel. čísle: 054/4793221, mobil +421 902 400 401
 3. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 1. ošetrujúci lekár MUDr. Tatiana Pinková  poskytuje informácie o zdravotnom stave prijímateľov sociálnej služby v zariadení Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov len na telefónnom čísle 054/ 4788642 a to len osobám, ktoré určí prijímateľ sociálnej služby.

 

 1. Informácie o poskytovanej sociálnej službe prijímateľovi sociálnej služby v zariadení sa poskytujú len osobám, ktoré určí prijímateľ sociálnej služby. Informácie poskytujú vedúca sociálneho úseku, sociálny pracovník a vedúca zdravotného úseku pri osobnej návšteve zariadenia.

 

Záujemcom o sociálnu službu sú poskytnuté informácie aj prostredníctvom: https://www.sdantic.sk/stante-sa-klientom/postup-pri-prijati  .

 

 

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok