facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality Dôveryhodná firma

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane oznamovateľov“).  

Nezisková organizácia ANTIC n.o., Bardejov (ďalej len „organizácia“) vydalo podľa § 10 ods. 9 zákona o ochrane oznamovateľov interný predpis, ktorý upravuje postup pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom.

Každá fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k organizácii, či iným obdobným pracovným vzťahom, blízka osoba k fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu k organizácii alebo anonym môže v súlade s organizačnou smernicou podať organizácii oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo v súvislosti so svojou činnosťou a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, a to prostredníctvom zodpovednej osoby.

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov za organizáciu plní konzultant organizácie a poverenou osobou, ktorá vedie evidenciu podnetov v organizácii je vedúca sociálneho úseku.

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

  • kriminalita, t. j. konanie, ktoré je trestným činom,
  • iná protispoločenská činnosť, t. j. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na organizáciu, ako napr. nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné organizácii v súlade s organizačnou smernicou podať:

  • v písomnej podobe:

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov

„ K rukám zodpovednej osoby “

Ing. Emil Rovňan

Pod papierňou 71,  085 01 Bardejov

 

  • ústne do záznamu v kancelárii poverenej osoby,
  • elektronickou poštou na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je prístupná nepretržite,

a to aj anonymne.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému ako sú:

  • Prokuratúra,
  • Správne orgány,
  • Úrad na ochranu oznamovateľov.
  • Príslušným inštitúciám Únie.

Podrobnejší postup organizácie pri vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti ako aj pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje organizačná smernica.

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok