facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality Dôveryhodná firma

Žiadateľom o poskytovanie sociálnych služieb  ponúkame základné sociálne poradenstvo, pomoc a spoluprácu pri splnení podmienok týkajúcich sa prijatia do nášho zariadenia.

Žiadateľ má:

 1. Vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Aby bolo žiadateľovi vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné, aby žiadateľ vyplnil a doručil na adresu príslušného mestského/obecného úradu Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na mestský/obecný úrad v mieste svojho trvalého pobytu.
 3. Následne si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na mestský/obecný úrad, ktorý mu vydal rozhodnutie o odkázanosti.

Táto žiadosť obsahuje:

 • a.) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
 • b.) názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, Pod papierňou 71, 085 01 Bardejov
 • c.) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
 • d.) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
 • e.) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.

 

Žiadateľ môže byť do Sociálneho domu ANTIC n.o., Bardejov prijatý po splnení nasledovných podmienok:

 • Podá si Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby   do Sociálneho domu ANTIC n.o., Bardejov (osobne, mailom, poštou). (kontakt)
 • Vyplní a podpíše Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov. 
 • Doloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov so stupňom odkázanosti IV., V. alebo VI. s lekárskym a sociálnym posudkom vydaným mestským/obecným úradom na základe predloženej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.  
 • Predloží Lekársky nález  a lekárske správy.
 • Doloží Vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa.
 • Vyhlásenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.

 

MIMORIADNE OPATRENIA

 

Zariadenie neprijíma osoby, ktoré majú suspektný alebo potvrdený SARS-CoV-2 a sú v domácej liečbe, alebo bola týmto osobám a členom ich domácnosti príslušným VLD nariadená PN z dôvodu karantény pre COVID-19 (t.j. osoby/ členovia jednej domácnosti sú v izolácii po dobu 14 dní z dôvodu výskytu (susp. alebo potvrdeného) ochorenia novým koronavírusom 2019 (COVID-19 ).

 •  Odporúčame všetkým žiadateľom ak to je možné, aby 14 dní pred plánovaným prijatím klienta z jeho domáceho prostredia oboznámili všeobecného lekára klienta, že začínajú s jeho izoláciou v domácnosti z dôvodu plánovaného umiestnenia do pobytového zariadenia sociálnych služieb. Po uplynutí 14 dní rodina podpíše čestné prehlásenie;
 • Podmienkou prijatia do zariadenia je potvrdenie klienta alebo jeho rodinných príslušníkov o bezinfekčnosti prostredia, v ktorom žije. Toto potvrdenie je čestným prehlásením klienta alebo jeho rodinného príslušníka, že mu nebola nariadená PN z dôvodu karantény, ktorá by pretrvávala v čase umiestnenia do pobytového zariadenia sociálnych služieb;

Do zariadenia nie sú prijímané osoby s prejavmi akútneho infekčného respiračného ochorenia (horúčka, dýchavica, kašeľ - okrem jasného dokumentovaného chronického pľúcneho ochorenia napr. astmy a pod.);

Zariadenie podľa možností manažuje proces príjmu bez nevyhnutnej prítomnosti príbuzného (tzv. režimové opatrenia). Ak je prítomnosť príbuzného nevyhnutná, prítomný môže byť iba zdravý príbuzný bez pozitívnej epidemiologickej anamnézy, bez známok respiračného infektu a nebola mu nariadená VLD PN z dôvodu karantény (tzv. „karanténna PN“). Počas pobytu v zariadení celý čas používa rúšku a vydezinfikuje si ruky alebo umyje si ruky mydlom min. po dobu 20 sekúnd pri vstupe do zariadenia.

Zariadenie zváži expektáciu/izoláciu novoprijatého klienta, po dobu 14 dní pri striktnom dodržiavaní hygienicko - epidemiologického režimu.

V prípade ak klient žije sám, je vy vysokom stupni odkázanosti a potrebe akútneho umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb pobytového typu, takýto klient je prijímaný bezodkladne bez predchádzajúcej 14 dňovej domácej izolácie do pobytového zariadenia sociálnych služieb samosprávou nato určeného (tzv. COVIDové zariadenie), ktoré poskytuje pre príslušnú oblasť izolačné jednoposteľové kapacity so samostatnou kúpeľňou a personálom, ktorí používa bariérové a režimové opatrenia pri poskytovaní všetkých služieb, ktoré sú potrebné klientovi poskytnúť podľa odporúčania hlavného hygienika SR alebo konkrétne opatrenia miestne príslušného regionálneho hygienika (napr. použitie rúška, ochranného štítu na tvár, dvoch rukavíc, sterilného plášťa pri kŕmení a denných aktivitách s pozitívnym alebo podozrivým z možnej pozitivity tzv. suspektného klienta).

Pri príjme do zariadenia musí klient predložiť potvrdenie o  vyšetrení na COVID 19 –negatívne.

 

Následne Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov uzatvára s klientom Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Lekársky posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu

 • Posudzujúci lekár príslušného mestského/obecného úradu pri vyhotovovaní lekárskeho posudku vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, pokiaľ sa nejedná o stav trvalý.
 • Na základe predloženej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  príslušný mestský/obecný úrad vydá aj sociálny posudok. V rámci sociálneho posudku sa posudzujú individuálne predpoklady fyzickej osoby, jej rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti.

 

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

 • Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vydáva príslušný mestský/obecný úrad Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne aj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, návrh druhu sociálnej služby a určenie opätovného posúdenia zdravotného stavu, pokiaľ sa nejedná o stav trvalý.

 

Nadobudnutie právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

 • Vzhľadom k tomu, že príslušný mestský/obecný úrad postupuje pri vydávaní rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je viazaný zákonnými lehotami na vydanie rozhodnutia (30 dní).
 • Pre žiadateľa je dôležité, aby sa v prípade ak súhlasí s obsahom Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu ihneď po doručení Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vzdal možnosti odvolania tak, aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, v opačnom prípade plynie 15-dňová lehota a až po jej uplynutí sa rozhodnutie stane právoplatným. V každom prípade je potrebné, aby právoplatnosť rozhodnutia bola na rozhodnutí riadne vyznačená.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 Domáci poriadok

 Žiadosť o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby PSS

 Pri nástupe do zariadenia požadujeme

Vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa

  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

 

 

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok