facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality Dôveryhodná firma

Žiadateľom o poskytovanie sociálnych služieb  ponúkame základné sociálne poradenstvo, pomoc a spoluprácu pri splnení podmienok týkajúcich sa prijatia do nášho zariadenia.

Žiadateľ má:

 1. Vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Aby bolo žiadateľovi vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné, aby žiadateľ vyplnil a doručil na adresu príslušného mestského/obecného úradu Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na mestský/obecný úrad v mieste svojho trvalého pobytu.
 3. Následne si žiadateľ podá Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na mestský/obecný úrad, ktorý mu vydal rozhodnutie o odkázanosti.

Táto žiadosť obsahuje:

 • a.) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
 • b.) názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, Pod papierňou 71, 085 01 Bardejov
 • c.) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
 • d.) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
 • e.) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.

 

Žiadateľ môže byť do Sociálneho domu ANTIC n.o., Bardejov prijatý po splnení nasledovných podmienok:

 • Podá si Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby   do Sociálneho domu ANTIC n.o., Bardejov (osobne, mailom, poštou). (kontakt)
 • Vyplní a podpíše Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov. 
 • Doloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov so stupňom odkázanosti IV., V. alebo VI. s lekárskym a sociálnym posudkom vydaným mestským/obecným úradom na základe predloženej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.  
 • Predloží Lekársky nález  a lekárske správy.
 • Doloží Vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa.
 • Vyhlásenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.

 

Následne Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov uzatvára s klientom Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Lekársky posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu

 • Posudzujúci lekár príslušného mestského/obecného úradu pri vyhotovovaní lekárskeho posudku vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, pokiaľ sa nejedná o stav trvalý.
 • Na základe predloženej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  príslušný mestský/obecný úrad vydá aj sociálny posudok. V rámci sociálneho posudku sa posudzujú individuálne predpoklady fyzickej osoby, jej rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti.

 

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

 • Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vydáva príslušný mestský/obecný úrad Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne aj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, návrh druhu sociálnej služby a určenie opätovného posúdenia zdravotného stavu, pokiaľ sa nejedná o stav trvalý.

 

Nadobudnutie právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

 • Vzhľadom k tomu, že príslušný mestský/obecný úrad postupuje pri vydávaní rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je viazaný zákonnými lehotami na vydanie rozhodnutia (30 dní).
 • Pre žiadateľa je dôležité, aby sa v prípade ak súhlasí s obsahom Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu ihneď po doručení Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vzdal možnosti odvolania tak, aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, v opačnom prípade plynie 15-dňová lehota a až po jej uplynutí sa rozhodnutie stane právoplatným. V každom prípade je potrebné, aby právoplatnosť rozhodnutia bola na rozhodnutí riadne vyznačená.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 

 Žiadosť o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby PSS

 Pri nástupe do zariadenia požadujeme

Vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa

  Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

 

 

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok