facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality Dôveryhodná firma

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane oznamovateľov“).  

Nezisková organizácia ANTIC n.o., Bardejov (ďalej len „organizácia“) vydalo podľa § 10 ods. 9 zákona o ochrane oznamovateľov interný predpis, ktorý upravuje postup pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti a podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom.

Každá fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k organizácii, či iným obdobným pracovným vzťahom, blízka osoba k fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu k organizácii alebo anonym môže v súlade s organizačnou smernicou podať organizácii oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo v súvislosti so svojou činnosťou a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, a to prostredníctvom zodpovednej osoby.

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov za organizáciu plní konzultant organizácie a poverenou osobou, ktorá vedie evidenciu podnetov v organizácii je vedúca sociálneho úseku.

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

 • kriminalita, t. j. konanie, ktoré je trestným činom,
 • iná protispoločenská činnosť, t. j. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na organizáciu, ako napr. nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné organizácii v súlade s organizačnou smernicou podať:

 • v písomnej podobe:

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov

„ K rukám zodpovednej osoby “

Ing. Emil Rovňan

Pod papierňou 71,  085 01 Bardejov

 

 • ústne do záznamu v kancelárii poverenej osoby,
 • elektronickou poštou na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorá je prístupná nepretržite,

a to aj anonymne.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému ako sú:

 • Prokuratúra,
 • Správne orgány,
 • Úrad na ochranu oznamovateľov.
 • Príslušným inštitúciám Únie.

Podrobnejší postup organizácie pri vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti ako aj pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje organizačná smernica.

***   V roku 2023 získalo zariadenie nenávratný finančný príspevok na projekt : Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti  - Zmluva č. 157092023.

  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ  FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Nadácia SPP   

*** Zariadenie v roku 2022 získalo finančný príspevok v rámci projektu IROP-CLLD-P964-512-004-001 .

 

 

   INFOMRAČNÝ  LETÁK PROJEKTU                                                                                                 Zml. o dielo - PEhAES, a.s.

   ZMLUVA O POSKYTNUTÍ  FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - MAS HORNÁ TOPĽA                         Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku

 

 

** Zariadenie v roku 2022 získalo finančný príspevok v rácmi projektu " Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií " 

    Zmluva o poskytovaní služieb 524/19301/2022-ATYP (VV 01/2022)

 

 

 

 

Zariadenia pre seniorov Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov má kapacitu zariadenia 100 miest a poskytuje celoročnú pobytovú starostlivosť.

Žiadosti o umiestnenie v zariadení Sociálny dom ANTIC n.o.,Bardejov môžete posielať :

 • poštou na adresu: Sociálny dom ANTIC n.o.,Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov
 • elektronickou poštou na mailovu adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • osobne v pracovných dňoch: pondelok-piatok od 7.30h. do 15.00h.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 054 479/32 21, alebo na 0902 400 401 v pracovných dňoch pondelok-piatok od 8.00h-15.00h.


Poskytované sociálne služby si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.sdantic.sk.


Viac na Staňte sa klientom - Postup pri prijatí.

Zariadenia pre seniorov Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov má kapacitu zariadenia 100 miest a poskytuje celoročnú pobytovú starostlivosť.

Žiadosti o umiestnenie v zariadení Sociálny dom ANTIC n.o.,Bardejov môžete posielať :

 • poštou na adresu: Sociálny dom ANTIC n.o.,Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov
 • elektronickou poštou na mailovu adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • osobne v pracovných dňoch: pondelok-piatok od 7.30h. do 15.00h.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 054 479/32 21, alebo na 0902 400 401 v pracovných dňoch pondelok-piatok od 8.00h-15.00h.


Poskytované sociálne služby si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.sdantic.sk.

 


 

 Obec Soľ  Mesto Spišská Nová Ves 2024

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
  Mesto Sabinov 2019  Mesto Banská Bystrica 2020   Mesto Sabinov 2021  Mesto Košice 2022  Obec Kapušany 2023  Obec Soľ 2024
   Obec Žipov 2019   Obec Ľubotice 2020  Obec Malcov 2021  Obec Ľubotice 2022  Obec Soľ 2023  Obec Kapušany
   Mesto Prešov 2019    Mesto Prešov 2020  Obec Nová Ľubovňa 2021  Mesto Sabinov 2022  Mesto Banská Bystrica 2023  Mesto Veľký Šariš 2024
  Mesto Košice 2019   Obec Nová Ľubovňa 2020  Obec Soľ 2021  Mesto Bardejov 2022  Mesto Sabinov 2023  Mesto Sabinov 2024
  Mesto  Bardejov 2019   Obec Malcov 2020  Obec Bodovce 2021   Mesto Prešov 2022  Mesto Spišská Nová Ves 2023  Mesto Spišská Nová Ves 2024
   Obec Kapušany 2020  Obec Ľubotice 2021  Mesto Banská Bystrica 2022  Obec Šarišské Michaľany 2023  Mesto Banská Bystrica 2024
 

  Mesto Bardejov 2020

  Mesto Bardejov 2020 - dodatok

  Mesto Bardejov 2021

 Obec Kapušany 2022

   Obec Kapušany  2 - 2022

Mesto Bardejov 2023

dodatok mesto Bardejov

 Mesto Košice 2024
   Mesto Veľký Šariš 2020  Mesto Prešov 2021  Obec Lenartov 2022 - dodatok  Obec Malcov 2023  
   Mesto Svidník 2020  Obec Kapušany 2021  Obec Šarišské Michaľany 2022  Mesto Poprad 2023  
   Obec Šarišské Dravce 2020   Mesto Veľký Šariš 2021  Mesto Spišská Nová Ves 2022  Mesto Krompachy 2023  
     Obec Lenartov 2021   Mesto Veľký Šariš  2022  Mesto Košice 2023  
      Mesto Košice 2021  Mesto Krompachy 2022    
       Mesto Poprad 2022    
       Obec Brezovica 2022  
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby – Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov. Formulár žiadosti vydá poskytovateľ, alebo si ho žiadateľ stiahne z webovej stránky poskytovateľa

 

2. Komunikácia so záujemcom pred uzatvorením zmluvy

 

3. Posúdenie tlačív

 

4. Písomné pozvanie na nástup do zariadenia

 

5. Príjem občana do zariadenia a uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

6. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je  uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný:

a) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je uzatvorená písomnou formou

b) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje

 

 • označenie zmluvných strán
 • predmet zmluvy
 • druh a forma poskytovanej sociálnej služby
 • miesto poskytovania sociálnej služby
 • dobu poskytovania služieb, deň začatia poskytovania sociálnych služieb
 • sumu úhrady za sociálnu službu,spôsob jej určenia a jej platenia
 • podmienky jej zúčtovania
 • podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službua sumu nezaplatenej úhrady za  sociálnu službu
 • práva a povinnosti zúčastnených strán

 

Záverečné ustanovenia

Prijímateľ sociálnej služby je so všetkými článkami zmluvy o poskytovaní sociálnej služby oboznámený.

Ak prijímateľ sociálnej služby s predloženou  Zmluvou o  poskytovaní sociálnej služby súhlasí, dochádza  k samotnému  podpisu zmluvy:

 •             za poskytovateľa sociálnej služby podpisuje Zmluvu o  poskytovaní sociálnej služby svojim podpisom  generálny riaditeľ zariadenia .
 •             za prijímateľa sociálnej služby podpisuje Zmluvu o  poskytovaní sociálnej služby vlastnou rukou prijímateľ.

 

 

Video 2018 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok