facebook sdantic@sdantic.sk socpraca@sdantic.sk +421 54 / 479 32 21 +421 902 400 401

Sociálny dom roka 2016 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
TUV
Bezpečný podnik
Garancia kvality

Oznámenie o dočasnom pozastavení prevádzkovania MOM

Platnosť: 18.5.2022 - 31.8.2022

 

Mobilné odberové miesto sa nachádza na ulici Pod Papierňou v Bardejove, pri zariadení pre seniorov Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov.

 Imobilným osobám je zabezpečené a umožnené testovanie aj z auta.

Cena za antigénové testovanie je 6,00 € a cena PCR testovania je 50,00 €.

 

Ordinačné hodiny  
Pondelok 7:30 - 12:00                12:30 - 17:30
Utorok 7:30 - 12:00                12:30 - 17:30
Streda 7:30 - 12:00                12:30 - 17:30
Štvrtok 7:30 - 12:00                12:30 - 17:30
Piatok 7:30 - 12:00                12:30 - 17:30
Nedeľa 9:00 - 12:00                12:30 - 16:00

Upozornenie:    Posledný odber pred obedom o 11.30 hod.; posledný odber 30 minút pred koncom pracovnej doby .

 

 

 

 

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, opäť prijíma nových žiadateľov o umiestnenie do nášho zariadenia na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa. V súčasnosti majú naši klienti a zamestnanci negatívny test na COVID-19. Žiadosti môžete posielať poštou, elektronickou poštou na mailovu adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo osobne v pracovných dňoch: pondelok-piatok od 7.30h. do 16.00h. Poskytované sociálne služby si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.sdantic.sk. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 054 479/32 21, alebo na 0902 400 401 v pracovných dňoch pondelok-piatok od 7.30h-16.00h.
Viac na Staňte sa klientom - Postup pri prijatí.

Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, opäť prijíma nových žiadateľov o umiestnenie do nášho zariadenia na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa. V súčasnosti majú naši klienti a zamestnanci negatívny test na COVID-19. Žiadosti môžete posielať poštou, elektronickou poštou na mailovu adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo osobne v pracovných dňoch: pondelok-piatok od 7.30h. do 16.00h. Poskytované sociálne služby si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.sdantic.sk.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 054 479/32 21, alebo na 0902 400 401 v pracovných dňoch pondelok-piatok od 7.30h-16.00h.
 

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vypracovať postupy, pravidlá a podmienky riešenia krízovej situácie spôsobenej pandémiou v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. (kritérium 2.6. Podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby) .

 Krízový plán zariadenia Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov

 Štatút krízového štábu

 Krízový manažment

 Usmernenie pre odborníkov pracujúcich v prvej línií

Poskytovateľ sociálnej služby  má pracovnou zdravotnou službou vypracovanú aj Smernicu o zabezpečení protiepidemických opatrení na pracoviskách v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Čl. l

Úvodné ustanovenia

Ochrana ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby je zakotvená v Ústave Slovenskej republiky, vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v Európskej sociálnej charte, v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a iných medzinárodných a všeobecne záväzných právnych normách a pravidlách občianskeho spolužitia. Sociálny dom ANTIC, n. o., Bardejov, Pod papierňou 71, Bardejov (ďalej len „organizácia“ alebo „zariadenie“) ako poskytovateľ sociálnych služieb rešpektuje právo prijímateľov týchto služieb na dôstojnosť, sebaurčenie, súkromie a bezpečie. Organizácia pri svojej činnosti rešpektuje základné ľudské práva prijímateľov sociálnych služieb, ich nároky vyplývajúce z ďalších závažných noriem a pravidiel občianskeho spolužitia tak, aby nástupom do zariadenia nedošlo k úmyselnému zhoršovaniu kvality ich života, alebo k obmedzeniu ich práv a slobôd.

Organizácia, ako poskytovateľ sociálnych služieb dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania spočívajúce v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zamestnanci organizácie dbajú na dodržiavanie základných princípov ochrany ľudských práv a slobôd pri svojej každodennej činnosti a mimoriadnu pozornosť venujú najmä oblastiam, kde by mohlo dôjsť v súvislosti s poskytovaním služieb k porušovaniu týchto práv prijímateľov. Zamestnanci sú povinní v prípade vzniku situácie porušovania práv a slobôd, jednať vždy v záujme prijímateľa sociálnej služby (ďalej aj ako „PSS“), tak aby ohrozenie základných ľudských práv a slobôd bolo čo najskôr odstránené.         

Čl. 2

Zásady poskytovania sociálnej starostlivosti

1. V organizácii sú sociálne služby poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

2. Organizácia ako poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.

3. Organizácia ako poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

Čl. 3

Poučenie zamestnancov

 1. Vedúca zdravotného úseku oboznámi svojich podriadených s ľudskými právami a slobodami prijímateľa sociálnej služby.
 2. Personálna a mzdová účtovníčka oboznámi všetkých novoprijatých zamestnancov s ľudskými právami a slobodami prijímateľa sociálnej služby príloha č. 1 Základné ľudské práva a slobody. Tak, aby pri vykonávaní svojej práce každý zamestnanec dbal na to, aby ľudské práva a slobody prijímateľa boli dodržiavané.

 

Súhlas s oboznámením sa so základnými právami a slobodami prijímateľov sociálnej služby, ako aj ich porozumenie každý zamestnanec potvrdí svojim podpisom. Každý zamestnanec bude rešpektovať tieto práva a slobody prijímateľov sociálnej služby v zariadení a pri vykonávaní svojej práce bude dbať na to, aby ľudské práva a slobody prijímateľa boli dodržiavané.

Čl. 4

Práva prijímateľov sociálnej služby

Organizácia rešpektuje zásady rovnakého zaobchádzania a práva prijímateľa sociálnej služby.

 1. Pre zabezpečenie dôstojnosti prijímateľov sociálnej služby organizácia dbá na:
 •  ochranu života a zdravia,
 •  osobnú slobodu,
 •  rešpekt k osobnej cti, dobrej povesti a mena
 • zachovanie identity PSS, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti.
 1. Organizácia vytvára také podmienky, aby bolo naplnené právo prijímateľov sociálnej služby na:
 1. sebaurčenie a to predovšetkým:
 • ochranu osobnej slobody,
 • slobodu myslenia a náboženského vyznania,
 • dôraz na osobný rozvoj.
 1. rešpekt súkromia prijímateľov sociálnej služby
 • nenarušovanie osobného priestoru,
 • ochranu osobných údajov,
 • dôvernosť informácií poskytnutých kompetentným odborným zamestnancom zariadenia v záujme riešenia problémov prijímateľov sociálnej služby.
 1. vytváranie podmienok, pre zabezpečenie práva prijímateľov sociálnej služby na bezpečie
 • ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním, ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.
 1. poskytovanie služby s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby, aby nemuseli ovplyvňovať služby neprípustnými (nezákonnými) prostriedkami (dary, úplatky a pod.)
 2. Organizácia poskytuje sociálne služby prijímateľovi sociálnej služby, tak že:
 • rešpektuje jeho prirodzené vzťahy v rámci jeho rodiny a komunity
 • dodržiava právo na rovnosť príležitostí,
 • zachováva prirodzenú ľudskú dôstojnosť, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.
 1. Organizácia rešpektuje sociálny status prijímateľa sociálnej služby:
 • Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.
 • Poskytovateľ sociálnej služby podporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a prístup k individualizovanej podpore.
 • Poskytovateľ sociálnej služby vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.
 1. Organizácia podporuje prijímateľa sociálnej služby vo vzťahoch s rodinou a komunitou :

       podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

Čl. 5

Pravidlá pre ochranu práv prijímateľov sociálnej služby pred predsudkami a negatívnymi hodnoteniami

 

K zamedzeniu porušovania práv prijímateľov sociálnej služby v organizácii sú zavedené jasné pravidlá (Príloha č.4 – Pravidlá pre ochranu práv prijímateľov sociálnej služby pred predsudkami a negatívnymi hodnoteniami), ktorými sa musia riadiť všetci zamestnanci organizácie.

Zamedzenie stretu záujmov zariadenia so záujmami prijímateľov sociálnej služby

Z dôvodu ochrany práv a slobôd prijímateľov sociálnych služieb je potrebné v situácii:

 • keď je prijímateľ sociálnej služby pozbavený spôsobilosti na právne úkony a súdom ustanoveným opatrovníkom sa stáva zariadenie, je potrebné dbať na zamedzenie stretu záujmov poskytovateľa a prijímateľa. V takomto prípade za opatrovníka vystupuje ako prijímateľ štatutár zariadenia a za poskytovateľa ním poverený zástupca.
 • Keď zamestnanec poskytne informácie, ktoré by viedli k akémukoľvek porušeniu ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby. Za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov v informačnom systéme a ochrany aktív, dodržiavať technické, organizačné a personálne opatrenia vo forme poučenia dotknutých osôb, bezpečnostných smerníc a iných dokumentov.

Týmito pravidlami sa riadia všetci zamestnanci zariadenia.

Čl. 6

Poučenie prijímateľa sociálnych služieb o jeho právach a slobodách o ochrane pred diskrimináciou

 

 • Sociálny pracovník oboznámi a informuje každého novoprijatého prijímateľa sociálnej služby a jeho rodinu o tom, aké má práva a slobody a ako je chránený pred diskrimináciou v pre neho zrozumiteľnej forme.
 • Každý prijímateľ sociálnej služby má možnosť sa o svojich právach a slobodách a ochrane pred diskrimináciou informovať u sociálnych pracovníčok.

 

Diskriminácia:

 1. priama diskriminácia – je konanie, alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii,
 2. nepriama diskriminácia – je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu,
 3. diskriminácia z dôvodu:
  • pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie,
  • rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu,
  • náboženského vyznania alebo viery sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého náboženského vyznania alebo viery a aj diskriminácia fyzickej osoby bez náboženského vyznania,
  • zdravotného postihnutia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia alebo diskriminácia osoby, u ktorej by na základe vonkajších príznakov bolo možné predpokladať, že je osoba so zdravotným postihnutím.

Podvádzanie – použitie akejkoľvek formy klamstva s cieľom prinútiť ku konaniu, aké si praje poskytovateľ.

Obmedzenie aktivity – zabránenie prijímateľovi, aby využil schopnosti, ktoré má, alebo aby robil rozhodnutia, ktorých je schopný, obmedzovanie samostatného rozhodovania prijímateľa.

Zastrašovanie – vzbudzovanie strachu  u prijímateľa  s cieľom prinútiť ho k požadovanému správaniu, alebo naopak, odradiť ho od určitého konania.

Infantilita – správanie sa k prijímateľom ako k malým deťom

Nálepkovanie – označovanie prijímateľa podľa chovania, či postihnutia výrazom, ktorý sa potom používa pri rozprávaním sa o ňom, alebo označovanie prijímateľa diagnózou (ležiak...)

Ignorovanie – správanie sa v prítomnosti prijímateľa, ako keby nebol prítomný

Ponižovanie – správanie sa voči prijímateľovi poukazujúc na jeho neužitočnosť, bezmocnosť.

Nerešpektovanie práva na súkromie a intimita – neodôvodnené vyrušovanie, návštevy bez klopania, výmena inkontinentých pomôcok a odhaľovanie v prítomnosti druhých osôb, hromadné ošetrovanie, prehliadanie osobných vecí bez vedomia alebo súhlasu prijímateľa.

Právna ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania:

 • Každý má právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
 • Každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie.
 • Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa tá domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.
 • Právo na náhradu škody, alebo právo na inú náhradu, nie je týmto zákonom dotknuté.
 • Každý má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.
 • Ak by porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo slobody väčšieho alebo neurčitého počtu osôb alebo ak by takýmto porušením mohol byť vážne ohrozený verejný záujem, patrí právo domáhať sa ochrany práva na rovnaké zaobchádzanie aj organizácia. Organizácia sa môže domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, a ak je to možné, napravil protiprávny stav.
 • Konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania sa začína na návrh osoby, ktorá namieta, že jej právo bolo dotknuté porušením zásady rovnakého zaobchádzania (ďalej len "žalobca"). Žalobca je povinný v návrhu označiť osobu, o ktorej tvrdí, že porušila zásadu rovnakého zaobchádzania (ďalej len "žalovaný").
 • Žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo.         

Čl. 7

Dohľad nad ochranou ľudských práv a slobôd a ochrana pred diskrimináciou prijímateľov sociálnej služby

 1. „Výbor prijímateľov sociálnych služieb“, bude  zabezpečovať dohľad nad ochranou ľudských práv a slobôd a ochranou pred diskrimináciou PSS v zariadení. Na každom zasadnutí výboru informuje „Výbor prijímateľov“ prítomných, či boli, alebo neboli, zistené takéto porušenia. V prípade zistenia porušenia uvedených práv, slobôd, alebo diskriminácii niektorého z PSS, „Výbor prijímateľov“ bezodkladne nahlási tento stav sociálnemu pracovníkovi.
 2. Sociálny pracovník o každom porušení základných ľudských práv a slobôd, alebo diskriminácii spíše Záznam o zistení porušenia ľudských práv a slobôd, alebo diskriminácii prijímateľa sociálnej služby (príloha č. 2) a zároveň vedie Evidenciu porušovania ľudských práv a slobôd, alebo diskriminácie PSS (príloha č. 3). Bezodkladne informuje o zistenom stave generálneho riaditeľa.
 3. V prípade ak by ktokoľvek zo zamestnancov videl, alebo sa dozvedel o prípade porušovania práv a slobôd PSS, prípadne by sa dozvedel, že došlo k diskriminácii prijímateľa sociálnej služby  v zariadení je povinný to bezodkladne nahlásiť sociálnemu pracovníkovi.
 4. Sociálny pracovník to zaeviduje a bezodkladne to nahlási generálnemu riaditeľovi, aby mohol určiť nápravné opatrenia na odstránenie tohto problému.
 5. Dohľad nad ochranou ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnych služieb zabezpečujú aj vedúci jednotlivých úsekov. V prípade zistenia porušenia tento stav bezodkladne nahlásia sociálnemu pracovníkovi, ktorý vykoná evidenciu a generálnemu riaditeľovi.

Čl. 8

Dohľad nad ochranou pred diskrimináciou a zásada rovnakého zaobchádzania so zamestnancami

Sociálny dom ANTIC, n.o. (ďalej len „zamestnávateľ“)

Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, nedodržaním dobrých mravov alebo z dôvodu narúšania jeho súkromia na pracovisku. Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

Čl. 9

Preventívne opatrenia

Zariadenie vo vzťahu k prijímateľom sociálnej služby zabezpečuje:

 1. Komunitný systém  práce, ktorý zapája PSS do života zariadenia ako partnerov pri poskytovaní sociálnych služieb. Realizovaný formou plánu záujmovej činnosti a IP.
 2. Program komunitných stretnutí, ktorý je prioritne zameraný aj na zvyšovanie právneho vedomia prijímateľov.
 3. Pravidelné zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby (priama spätná väzba, ankety v rámci komunitných stretnutí, dotazníka a pod.).
 4. Podporovanie ďalšieho vzdelávania zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov.
 5. Pravidelnú supervíziu, ktorá napomáha zvyšovať kvalitu odbornej práce a podnecovať osobnostný rozvoj zamestnancov (napr. napomáha identifikovať vlastné predsudky, stereotyp, ktoré by mohli mať za následok diskriminačné správanie voči určitej skupine alebo skupinám prijímateľov sociálnych služieb).

 

Zariadenie vo vzťahu k zamestnancom zabezpečuje:

Každý zamestnanec má právo na rovnaké zaobchádzanie. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje:

 1. rovnosť  prístupu k zamestnaniu, povolaniu, zárobkovej činnosti alebo funkcii vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania,
 2. rovnosť výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zariadení vrátane odmeňovania, funkčného postupu a prepúšťania,
 3. rovnosť prístupu k odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a účasti na programoch supervízie.

 

Čl. 10

Kontrolné opatrenia

 1. Kontrola dodržiavania ľudských práv a slobôd, dodržiavania rovnakého zaobchádzania a dohľadu pred diskrimináciou sa môže vykonať kedykoľvek. Za vykonávanie kontrolnej činnosti zodpovedajú vedúci úsekov.
 2. Kontrola sa vykonáva rozhovorom, nahliadnutím do evidencie porušovania práv a slobôd a taktiež na dodržiavanie nápravných opatrení. Kontrola sa vykonáva aj prostredníctvom dotazníka.
 3. Generálny riaditeľ, vedúci úsekov a sociálny pracovník majú právo skontrolovať stav dodržiavania ľudských práv a slobôd. Z kontrolnej činnosti sa vyhotoví záznam, ktorý sa predkladá generálnemu riaditeľovi.

 

Tak ako všetci prijímatelia sociálnej služby v zariadení sú si rovní vo svojich právach a ľudskej dôstojnosti, to znamená, že všetci majú rovnaké práva na zaradenie sa do spoločnosti, na užívanie hodnôt a produktov spoločnosti, tak aj všetci zamestnanci majú právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.

Čl. 11

Odkazy a poznámky

 • Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • STN EN ISO 9001 – Systémy manažérstva kvality
 • Všeobecná deklarácii ľudských práv
 • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
 • Európska sociálna charta
 • Ústava Slovenskej republiky

 

 

1. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby – Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov. Formulár žiadosti vydá poskytovateľ, alebo si ho žiadateľ stiahne z webovej stránky poskytovateľa

 

2. Komunikácia so záujemcom pred uzatvorením zmluvy

 

3. Posúdenie tlačív

 

4. Písomné pozvanie na nástup do zariadenia

 

5. Príjem občana do zariadenia a uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

6. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je  uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný:

a) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je uzatvorená písomnou formou

b) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje

 

 • označenie zmluvných strán
 • predmet zmluvy
 • druh a forma poskytovanej sociálnej služby
 • miesto poskytovania sociálnej služby
 • dobu poskytovania služieb, deň začatia poskytovania sociálnych služieb
 • sumu úhrady za sociálnu službu,spôsob jej určenia a jej platenia
 • podmienky jej zúčtovania
 • podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službua sumu nezaplatenej úhrady za  sociálnu službu
 • práva a povinnosti zúčastnených strán

 

Záverečné ustanovenia

Prijímateľ sociálnej služby je so všetkými článkami zmluvy o poskytovaní sociálnej služby oboznámený.

Ak prijímateľ sociálnej služby s predloženou  Zmluvou o  poskytovaní sociálnej služby súhlasí, dochádza  k samotnému  podpisu zmluvy:

 •             za poskytovateľa sociálnej služby podpisuje Zmluvu o  poskytovaní sociálnej služby svojim podpisom  generálny riaditeľ zariadenia .
 •             za prijímateľa sociálnej služby podpisuje Zmluvu o  poskytovaní sociálnej služby vlastnou rukou prijímateľ.

 

 

Video 2018 - Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov

Poradové číslo Meno čakateľa Mesto/obec Dátum zaradenia
       
1      
2      
3      

 

 

 

© 2017 Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby boli súbory cookies prijímané. Zmenu môžete uskutočniť v nastaveniach svojho prehliadača. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies na našej web stránke.
Ok